preskoči na sadržaj

Osnovna škola Sveta Klara

 

OSNOVNA ŠKOLA SVETA KLARA

ZAGREB,MRKŠINA 42

KLASA:112-07/17-01/22

URBROJ: 251-173-17-1

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi( NN br.87/09., 92/10.,105/10,90/11.,5/12.,16/12.i 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,07/17) Osnovna škola Sveta Klara, Mrkšina 42, Zagreb

raspisuje dana 21.09.2017.

                                                        NATJEČAJ

                                                       za radno mjesto

1.UČITELJA/ICE  MATEMATIKE

                            - 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme, zamjena          

Uvjeti :Prema  općim uvjetima za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu i odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine; br.87/08.,86/09., 92/10.,105/10, 90/11.,5/12., i 16/12, 86/12, 126/12,  94/13, 152/14,07/17).

Uz prijavu ( zamolbu ) na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

životopis

preslika dokaza o stručnoj spremi                                          

preslika domovnice

potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

uvjerenje nadležnog suda ne starije od 6 mjeseci da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 Na natječaj temeljem čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova mogu se javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole:

Osnovna škola Sveta Klara,

Mrkšina 42,

10020  Zagreb,

s naznakom: „ za natječaj- učitelj/ica matematike“.                

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ovaj natječaj objavljuje se na web stranici HZZ,web stranici škole i oglasnoj ploči škole.

                                                                                           

                                                             Ravnateljica

                                                            Tajana Babić

 


OSNOVNA ŠKOLA SVETA KLARA

ZAGREB,MRKŠINA 42

KLASA:112-07/17-01/21

URBROJ: 251-173-17-1

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi( NN br.87/09., 92/10.,105/10,90/11.,5/12.,16/12.i 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,07/17) Osnovna škola Sveta Klara, Mrkšina 42, Zagreb

raspisuje dana 21.09.2017.

                                                   NATJEČAJ

                                                  za radno mjesto

1.UČITELJA/ICE  RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU

                            - 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme          

Uvjeti :Prema  općim uvjetima za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu i odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine; br.87/08.,86/09., 92/10.,105/10, 90/11.,5/12., i 16/12, 86/12, 126/12,  94/13, 152/14,07/17).

 

Uz prijavu ( zamolbu ) na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

životopis

preslika dokaza o stručnoj spremi                                        

preslika domovnice

potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj                                                          

evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

uvjerenje nadležnog suda ne starije od 6 mjeseci da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Na natječaj temeljem čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova mogu se javiti osobe oba spola.

 

Rok za podnošenje prijava je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole:

Osnovna škola Sveta Klara,

Mrkšina 42,

10020  Zagreb,

s naznakom: „ za natječaj- učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku“.    

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ovaj natječaj objavljuje se na web stranici HZZ,web stranici škole i oglasnoj ploči škole.

 

                                                                                  Ravnateljica

                                                                                 Tajana Babić


OSNOVNA ŠKOLA SVETA KLARA

ZAGREB,MRKŠINA 42

KLASA:112-07/17-02/11

URBROJ: 251-173-17-1

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi( NN br.87/09., 92/10.,105/10,90/11.,5/12.,16/12.i 86/12, 126/12, 94/13,152/14, 07/17)

 Osnovna škola Sveta Klara, Mrkšina 42, Zagreb

raspisuje dana 06.06.2017.

 

                                                    NATJEČAJ

                                         za radno mjesto

1.RAČUNOVOĐA/RAČUNOVOTKINJA ŠKOLE

- 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme   (zamjena za bolovanje)    

Uvjeti:Prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine; br.87/08.,86/09., 92/10.,105/10, 90/11.,5/12., i 16/12, 86/12, 126/12,  94/13, 152/14 07/17).

Uz prijavu ( zamolbu ) na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

-životopis

-preslika dokaza o stručnoj spremi                                       

-preslika domovnice

-potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko    osiguranje

-uvjerenje nadležnog suda ne starije od 6 mjeseci da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Na natječaj temeljem čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova mogu se javiti osobe oba spola.

 

Rok za podnošenje prijava je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja na stranicama HZZ-a i web stranici škole.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole:

Osnovna škola Sveta Klara,

Mrkšina 42,

10020  Zagreb,

s naznakom: „ za natječaj računovođa/računovotkinja škole“.            

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ovaj natječaj objavljuje se na web stranici HZZ , web stranici škole i oglasnoj ploči škole.

                                                Ravnateljica

                                              Tajana Babić

 


OSNOVNA ŠKOLA SVETA KLARA

ZAGREB,MRKŠINA 42

KLASA:112-07/17-02/12

URBROJ: 251-173-17-1

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi( NN br.87/09., 92/10.,105/10,90/11.,5/12.,16/12.i 86/12, 126/12, 94/13, 152/14) Osnovna škola Sveta Klara, Mrkšina 42, Zagreb

raspisuje dana 06.06.2017.

                                                        NATJEČAJ

                                                      za radno mjesto

1.SPREMAČ/ICA

- 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme  (zamjena za bolovanje)        

Uvjeti :Prema  općim uvjetima za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu i odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine; br.87/08.,86/09., 92/10.,105/10, 90/11.,5/12., i 16/12, 86/12, 126/12,  94/13, 152/14).

Uz prijavu ( zamolbu ) na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

-životopis

-preslika dokaza o stručnoj spremi                                       

-preslika domovnice

-potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

-uvjerenje nadležnog suda ne starije od 6 mjeseci da se protiv kandidata    ne                            vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Na natječaj temeljem čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova mogu se javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole:

Osnovna škola Sveta Klara,

Mrkšina 42,

10020  Zagreb,

s naznakom: „ za natječaj- spremač/ica“.            

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ovaj natječaj objavljuje se na web stranici HZZ,web stranici škole i oglasnoj ploči škole.

                                                           Ravnateljica

                                                         Tajana Babić


REPUBLIKA  HRVATSKA

Osnovna škola Sveta Klara

10 020 N.Zagreb – Sv.Klara

Mrkšina 42, tel/fax 6570-660

KLASA:112-07/17-01/10

URBROJ: 251-173-17-1

 

Zagreb, 25.svibnja 2017.

Na temelju članka 126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju   u osnovnoj i srednjoj školi

(NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17) i članka 61. Statuta Osnovne škole Sveta Klara, Školski odbor OŠ Sveta Klara raspisuje dana 25.05.2017.

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole

Uvjeti: Sukladno članku 126.  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17) ravnatelj školske ustanove mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1.završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

a) sveučilišni diplomski studij ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c) specijalistički diplomski stručni studij

2. uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

3. najmanje osam (8) godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet (5) godina na odgojno obrazovnim poslovima u školskim ustanovama

Osim osobe koja je završila neki od studija iz stavka 1. podstavka 1. članka 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.

Iznimno osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavka 1. članka 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi može biti ravnatelj osnovne škole ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (NN 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01, 76/05)

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

  • životopis
  • ispravu o stečenoj stručnoj spremi (diplomu)
  • domovnicu
  • dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je osoba bila oslobođena polaganja stručnog ispita
  • dokaz o stažu osiguranja (potvrda odnosno elektronički zapis iz matične evidencije HZMO-a)
  • dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima (potvrda školske ustanove)
  • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(ne starije od 6 mjeseci)
  • dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem stavka 3. članka 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od 5 godina.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se ravnopravno mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom poštom na adresu:

Osnovna škola Sveta Klara, Mrkšina 42, 10 020 N.Zagreb, s naznakom 

„Natječaj za ravnatelja/icu škole“

Natječaj se raspisuje od 25.05.2017. do 02.06.2017.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 Predsjednica Školskog odbora:

Jadranka Stanušić


OSNOVNA ŠKOLA SVETA KLARA

ZAGREB,MRKŠINA 42

KLASA:112-07/17-02/03

URBROJ: 251-173-17-1

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi( NN br.87/09., 92/10.,105/10,90/11.,5/12.,16/12.i 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,07/17) Osnovna škola Sveta Klara, Mrkšina 42, Zagreb

raspisuje dana 25.04.2017.

                                                        NATJEČAJ

                                             za radno mjesto

 

1.UČITELJA/ICE  RAZREDNE NASTAVE

- 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme          

Uvjeti :Prema  općim uvjetima za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu i odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine; br.87/08.,86/09., 92/10.,105/10, 90/11.,5/12., i 16/12, 86/12, 126/12,  94/13, 152/14,07/17).

Uz prijavu ( zamolbu ) na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

-životopis

-preslika dokaza o stručnoj spremi                                        

-preslika domovnice

-potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj                                                          

-evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

-uvjerenje nadležnog suda ne starije od 6 mjeseci da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Na natječaj temeljem čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova mogu se javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole:

Osnovna škola Sveta Klara,

Mrkšina 42,

10020  Zagreb,

s naznakom: „ za natječaj- učitelj/ica razredne nastave“.                      

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ovaj natječaj objavljuje se na web stranici HZZ,web stranici škole i oglasnoj ploči škole.

                                                                                             

                                                                           Ravnateljica

                                                                    Tajana Bedaković- Koren


OSNOVNA ŠKOLA SVETA KLARA

ZAGREB,MRKŠINA 42

KLASA:112-07/17-02/02

URBROJ: 251-173-17-1

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi( NN br.87/09., 92/10.,105/10,90/11.,5/12.,16/12.i 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,07/17) Osnovna škola Sveta Klara, Mrkšina 42, Zagreb

raspisuje dana 02.03.2017.

                                                        NATJEČAJ

                                        za radno mjesto

1.UČITELJA/ICE  RAZREDNE NASTAVE

- 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme          

Uvjeti :Prema  općim uvjetima za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu i odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine; br.87/08.,86/09., 92/10.,105/10, 90/11.,5/12., i 16/12, 86/12, 126/12,  94/13, 152/14,07/17).

Uz prijavu ( zamolbu ) na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

životopis

preslika dokaza o stručnoj spremi                                       

preslika domovnice

potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj                                                          

evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

uvjerenje nadležnog suda ne starije od 6 mjeseci da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Na natječaj temeljem čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova mogu se javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole:

Osnovna škola Sveta Klara,

Mrkšina 42,

10020  Zagreb,

s naznakom: „ za natječaj- učitelj/ica razredne nastave“.                     

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ovaj natječaj objavljuje se na web stranici HZZ,web stranici škole i oglasnoj ploči škole.

                                                       Ravnateljica

                                                      Tajana Bedaković- Koren


OSNOVNA ŠKOLA SVETA KLARA

ZAGREB,MRKŠINA 42

KLASA:112-07/17-02/01

URBROJ: 251-173-17-1

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi( NN br.87/09., 92/10.,105/10,90/11.,5/12.,16/12.i 86/12, 126/12, 94/13,152/14, 07/17)

 Osnovna škola Sveta Klara, Mrkšina 42, Zagreb

raspisuje dana 02.03.2017.

                                                        NATJEČAJ

                                           za radno mjesto

1.RAČUNOVOĐA/RAČUNOVOTKINJA ŠKOLE

- 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme          

Uvjeti:Prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine; br.87/08.,86/09., 92/10.,105/10, 90/11.,5/12., i 16/12, 86/12, 126/12,  94/13, 152/14 07/17).

Uz prijavu ( zamolbu ) na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

životopis

preslika dokaza o stručnoj spremi                                      

preslika domovnice

potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj                                                          

evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

uvjerenje nadležnog suda ne starije od 6 mjeseci da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Na natječaj temeljem čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova mogu se javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja na stranicama HZZ-a i web stranici škole.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole:

Osnovna škola Sveta Klara,

Mrkšina 42,

10020  Zagreb,

s naznakom: „ za natječaj računovođa/računovotkinja škole“.             

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ovaj natječaj objavljuje se na web stranici HZZ , web stranici škole i oglasnoj ploči škole.

 

                                         Ravnateljica  

                                       Tajana Bedaković- Koren


 

 

 


Kalendar
« Listopad 2017 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Prikazani događaji

 

SREDNJE ŠKOLE

DAN OTVORENIH VRATA

Dodaj stranicu u favorites

ZAŠTITA PRIVATNOSTI NA FB
 
PONUDE ZA TURISTIČKE AGENCIJE

 
 

Webcam Live

web kamera uživo s Trga bana Jelačića - Zagreb

 

 
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
UDŽBENICI

KATALOG OBVEZNIH UDŽBENIKA

Korisni linkovi

CMS za škole logo
Osnovna škola Sveta Klara / Mrkšina 42, HR-10000 Sveta Klara / os-sveta-klara.skole.hr / ured@os-sveta-klara.skole.hr
preskoči na navigaciju