preskoči na sadržaj

Osnovna škola Sveta Klara

 

Obavijest kandidatima o provedenom natječaju za radno mjesto voditelja/ ice  računovodstva


OSNOVNA ŠKOLA SVETA KLARA

ZAGREB,MRKŠINA 42

KLASA:112-07/18-01/05

URBROJ: 251-173-18-1

U Zagrebu, 03.05.2018.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi( NN br.87/09., 92/10.,105/10,90/11.,5/12.,16/12.i 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,07/17) Osnovna škola Sveta Klara, Mrkšina 42, Zagreb

raspisuje dana 03.05.2018.

                                                        NATJEČAJ

                                                    za radno mjesto

1.VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA

  - 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme, zamjena 

Uvjeti :Prema općim propisima o radu,  odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine; br.87/08.,86/09., 92/10.,105/10, 90/11.,5/12., i 16/12, 86/12, 126/12,  94/13, 152/14,07/17) ,Pravilniku o djelokrugu rada tajnika te administrativno tehničkim i pomoćnim poslovima koji se  obavljaju u osnovnoj školi(NN4/2014) i Pravilniku o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta OŠ Sveta Klara

Uz prijavu ( zamolbu ) na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

životopis

preslika dokaza o stručnoj spremi

preslika dokaza o državljanstvu (domovnice)

potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

uvjerenje nadležnog suda ne starije od 6 mjeseci da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo te priložiti svu potrebnu dokumentaciju, a prednost na ostale kandidate ostvaruju samo pod jednakim uvjetima, ukoliko ispunjavaju sve uvjete natječaja.

 

Na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja  navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. st. 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima

 

iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17).
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf                       

 Na natječaj temeljem čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova mogu se javiti osobe oba spola.

 

 Rok za podnošenje prijava je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja.

 

 Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole:

Osnovna škola Sveta Klara,

 Mrkšina 42,

 10020  Zagreb,

 s naznakom: „ za natječaj- voditelj/ica računovodstva“.                  

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na mrežnoj stranici škole.

Ovaj natječaj objavljuje se na web stranici HZZ,web stranici škole i oglasnoj ploči škole.

                                                           Ravnateljica

                                                          Tajana Babić

 


Obavijest kandidatima o provedenom natječaju za radno mjesto spremača/ice

Obavijest kandidatima o provedenom natječaju za radno mjesto učitelja/ice  hrvatskog jezika

OSNOVNA ŠKOLA SVETA KLARA

ZAGREB,MRKŠINA 42

KLASA:112-07/18-01/04

URBROJ: 251-173-18-1

U Zagrebu, 14.03.2018.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi( NN br.87/09., 92/10.,105/10,90/11.,5/12.,16/12.i 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,07/17) Osnovna škola Sveta Klara, Mrkšina 42, Zagreb

raspisuje dana 14.03.2018.

                                                        NATJEČAJ

                                                       za radno mjesto

1.SPREMAČ/ICA

1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme, zamjena 

Uvjeti :Prema općim propisima o radu,  odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine; br.87/08.,86/09., 92/10.,105/10, 90/11.,5/12., i 16/12, 86/12, 126/12,  94/13, 152/14,07/17) ,Pravilniku o djelokrugu rada tajnika te administrativno tehničkim i pomoćnim poslovima koji se  obavljaju u osnovnoj školi(NN4/2014) i Pravilniku o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta OŠ Sveta Klara

 

Uz prijavu ( zamolbu ) na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

životopis

preslika dokaza o stručnoj spremi

preslika dokaza o državljanstvu (domovnice)

potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

uvjerenje nadležnog suda ne starije od 6 mjeseci da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo te priložiti svu potrebnu dokumentaciju, a prednost na ostale kandidate ostvaruju samo pod jednakim uvjetima, ukoliko ispunjavaju sve uvjete natječaja.

 

Na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja  navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. st. 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima

 

iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17).
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf                       

 Na natječaj temeljem čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova mogu se javiti osobe oba spola.

 Rok za podnošenje prijava je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja.

 

 Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole:

 Osnovna škola Sveta Klara,

  Mrkšina 42,

  10020  Zagreb,

  s naznakom: „ za natječaj- spremač/ica“.                   

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ovaj natječaj objavljuje se na web stranici HZZ,web stranici škole i oglasnoj ploči škole.

 

                                                                  Ravnateljica

                                                                   Tajana Babić


OSNOVNA ŠKOLA SVETA KLARA
ZAGREB,MRKŠINA 42
KLASA:112-07/18- 01/03
URBROJ: 251-173- 18-1
U Zagrebu, 14.03.2018.

                                                        NATJEČAJ

                                                      za radno mjesto

1.UČITELJA/ICE  HRVATSKOG  JEZIKA

- 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme, zamjena 

Uvjeti :Prema općim propisima o radu,  odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine; br.87/08.,86/09., 92/10.,105/10, 90/11.,5/12., i 16/12, 86/12, 126/12,  94/13, 152/14,07/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/1996., 54/2001.)

 

Uz prijavu ( zamolbu ) na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

životopis

preslika dokaza o stručnoj spremi

preslika dokaza o državljanstvu (domovnice)

potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko

osiguranje

uvjerenje nadležnog suda ne starije od 6 mjeseci da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo te priložiti svu potrebnu dokumentaciju, a prednost na ostale kandidate ostvaruju samo pod jednakim uvjetima, ukoliko ispunjavaju sve uvjete natječaja.

 

Na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja  navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. st. 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima

 

iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17).
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf                       

 Na natječaj temeljem čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova mogu se javiti osobe oba spola.

 

  Rok za podnošenje prijava je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole:

Osnovna škola Sveta Klara,

Mrkšina 42,

10020  Zagreb,

s naznakom: „ za natječaj- učitelj/ica hrvatskog jezika“.                       

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ovaj natječaj objavljuje se na web stranici HZZ,web stranici škole i oglasnoj ploči škole.

 

                                                           Ravnateljica

                                                           Tajana Babić

 


OSNOVNA ŠKOLA SVETA KLARA

ZAGREB,MRKŠINA 42

KLASA:112-07/18-01/01

URBROJ: 251-173-18-1

U Zagrebu, 15.01.2018.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi( NN br.87/09., 92/10.,105/10,90/11.,5/12.,16/12.i 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,07/17) Osnovna škola Sveta Klara, Mrkšina 42, Zagreb

raspisuje dana 15.01.2018.

                                                        NATJEČAJ

                                                     za radno mjesto

1.UČITELJA/ICE  ENGLESKOG  JEZIKA

- 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno, zamjena 

Uvjeti :Prema  općim uvjetima za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu i odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine; br.87/08.,86/09., 92/10.,105/10, 90/11.,5/12., i 16/12, 86/12, 126/12,  94/13, 152/14,07/17).

 

Uz prijavu ( zamolbu ) na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

životopis

preslika dokaza o stručnoj spremi

preslika domovnice

potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko

osiguranje

uvjerenje nadležnog suda ne starije od 6 mjeseci da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo te priložiti svu potrebnu dokumentaciju, a prednost na ostale kandidate ostvaruju samo pod jednakim uvjetima, ukoliko ispunjavaju sve uvjete natječaja.

                       

Na natječaj temeljem čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova mogu se javiti osobe oba spola.

 

Rok za podnošenje prijava je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole:

Osnovna škola Sveta Klara,

Mrkšina 42,

10020  Zagreb,

s naznakom: „ za natječaj- učitelj/ica engleskog jezika“.           

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ovaj natječaj objavljuje se na web stranici HZZ,web stranici škole i oglasnoj ploči škole.

                                                           Ravnateljica

                                                          Tajana Babić


OSNOVNA ŠKOLA SVETA KLARA

ZAGREB,MRKŠINA 42

KLASA:112-07/17-01/29

URBROJ: 251-173-17-1

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi( NN br.87/09., 92/10.,105/10,90/11.,5/12.,16/12.i 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,07/17) Osnovna škola Sveta Klara, Mrkšina 42, Zagreb

raspisuje dana 12.12.2017.

                                                        NATJEČAJ

                                                      za radno mjesto

1.UČITELJA/ICE  RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU –STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

- 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme          

Uvjeti :Prema  općim uvjetima za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu i odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine; br.87/08.,86/09., 92/10.,105/10, 90/11.,5/12., i 16/12, 86/12, 126/12,  94/13, 152/14,07/17).

 

Uz prijavu ( zamolbu ) na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

životopis

preslika dokaza o stručnoj spremi                                        

preslika domovnice

potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj                                                          

evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

uvjerenje nadležnog suda ne starije od 6 mjeseci da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Na natječaj temeljem čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova mogu se javiti osobe oba spola.

 

Rok za podnošenje prijava je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole:

Osnovna škola Sveta Klara,

Mrkšina 42,

10020  Zagreb,

s naznakom: „ za natječaj- učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku-stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.                

Ovaj natječaj objavljuje se na web stranici HZZ,web stranici škole i oglasnoj ploči škole.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.                                                                  

 

                                                         Ravnateljica

                                                         Tajana Babić

 


OSNOVNA ŠKOLA SVETA KLARA

ZAGREB,MRKŠINA 42

KLASA:112-07/17-01/26

URBROJ: 251-173-17-1

U Zagrebu, 29.11.2017.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi( NN br.87/09., 92/10.,105/10,90/11.,5/12.,16/12.i 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,07/17) Osnovna škola Sveta Klara, Mrkšina 42, Zagreb

raspisuje dana 29.11.2017.

                                                        NATJEČAJ

                                                      za radno mjesto

1.UČITELJA/ICE  NJEMAČKOG JEZIKA

- 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme, zamjena 

Uvjeti :Prema  općim uvjetima za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu i odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine; br.87/08.,86/09., 92/10.,105/10, 90/11.,5/12., i 16/12, 86/12, 126/12,  94/13, 152/14,07/17).

Uz prijavu ( zamolbu ) na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

životopis

preslika dokaza o stručnoj spremi                                       

preslika domovnice

potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj                                                          

evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

uvjerenje nadležnog suda ne starije od 6 mjeseci da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

                                                                                                        

Na natječaj temeljem čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova mogu se javiti osobe oba spola.

 

Rok za podnošenje prijava je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole:

Osnovna škola Sveta Klara,

Mrkšina 42,

10020  Zagreb,

s naznakom: „ za natječaj- učitelj/ica njemačkog jezika“.                    

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ovaj natječaj objavljuje se na web stranici HZZ,web stranici škole i oglasnoj ploči škole.

                                                                                  

                                                                                              Ravnateljica

                                                                                               Tajana Babić


OSNOVNA ŠKOLA SVETA KLARA

ZAGREB,MRKŠINA 42

KLASA:112-07/17-02/24

URBROJ: 251-173-17-1

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi( NN br.87/09., 92/10.,105/10,90/11.,5/12.,16/12.i 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17) Osnovna škola Sveta Klara, Mrkšina 42, Zagreb

raspisuje dana 30.10.2017.

                                                 NATJEČAJ

                                             za radno mjesto

1.SPREMAČ/ICA

- 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme  (zamjena za bolovanje)        

Uvjeti :Prema  općim uvjetima za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu i odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine; br.87/08.,86/09., 92/10.,105/10, 90/11.,5/12., i 16/12, 86/12, 126/12,  94/13, 152/14,07/17).

Uz prijavu ( zamolbu ) na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

životopis

preslika dokaza o stručnoj spremi                                        

preslika domovnice

potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj                                                          

evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

uvjerenje nadležnog suda ne starije od 6 mjeseci da se protiv kandidata  ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Na natječaj temeljem čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova mogu se javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole:

Osnovna škola Sveta Klara,

Mrkšina 42,

10020  Zagreb,

s naznakom: „ za natječaj- spremač/ica“.            

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ovaj natječaj objavljuje se na web stranici HZZ,web stranici škole i oglasnoj ploči škole.

 

                                                                            Ravnateljica

                                                                           Tajana Babić

 


OSNOVNA ŠKOLA SVETA KLARA

ZAGREB,MRKŠINA 42

KLASA:112-07/17-01/25

URBROJ: 251-173-17-1

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi( NN br.87/09., 92/10.,105/10,90/11.,5/12.,16/12.i 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,07/17) Osnovna škola Sveta Klara, Mrkšina 42, Zagreb

raspisuje dana 30.10.2017.

 

                                       NATJEČAJ

                                     za radno mjesto

1.UČITELJA/ICE  KEMIJE

- 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme, 24 sata tjedno, zamjena  za bolovanje                                                                                                                                                  

Uvjeti :Prema  općim uvjetima za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu i odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine; br.87/08.,86/09., 92/10.,105/10, 90/11.,5/12., i 16/12, 86/12, 126/12,  94/13, 152/14,07/17).

 

Uz prijavu ( zamolbu ) na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

životopis

preslika dokaza o stručnoj spremi                                        

preslika domovnice

potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj                                                          

evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

uvjerenje nadležnog suda ne starije od 6 mjeseci da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Na natječaj temeljem čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova mogu se javiti osobe oba spola.

 

 Rok za podnošenje prijava je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja.

 Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole:

Osnovna škola Sveta Klara,

Mrkšina 42,

10020  Zagreb,

s naznakom: „ za natječaj- učitelj/ica kemije“.                

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ovaj natječaj objavljuje se na web stranici HZZ,web stranici škole i oglasnoj ploči škole.

                                              

                                                  Ravnateljica

                                                   Tajana Babić


OSNOVNA ŠKOLA SVETA KLARA

ZAGREB,MRKŠINA 42

KLASA:112-07/17-02/23

URBROJ: 251-173-17-1

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi( NN br.87/09., 92/10.,105/10,90/11.,5/12.,16/12.i 86/12, 126/12, 94/13,152/14, 07/17) i Zakona o poticaju zapošljavanja (57/12, 120/12,16/17)

 Osnovna škola Sveta Klara, Mrkšina 42, Zagreb

raspisuje dana 19.10.2017.

                                                        NATJEČAJ

                                                     za radno mjesto

1.UČITELJ/ICA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE-STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

 - 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme          

Uvjeti:Prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine; br.87/08.,86/09., 92/10.,105/10, 90/11.,5/12., i 16/12, 86/12, 126/12,  94/13, 152/14,07/17) i Zakona o poticaju zapošljavanja (57/12, 120/12,16/17).

Uz prijavu ( zamolbu ) na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

životopis

preslika dokaza o stručnoj spremi                                       

preslika domovnice

potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj                                                           

evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

uvjerenje nadležnog suda ne starije od 6 mjeseci da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

                                                                                            

Na natječaj temeljem čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova mogu se javiti osobe oba spola.

 

Rok za podnošenje prijava je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja na stranicama HZZ-a i web stranici škole.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole:

Osnovna škola Sveta Klara,

Mrkšina 42,

10020  Zagreb,

s naznakom: „ za natječaj-učitelj tjelesne i zdravstvene kulture, stručno osposobljavanje  za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.           

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ovaj natječaj objavljuje se na web stranici HZZ , web stranici škole i oglasnoj ploči škole.

                       

                                                              Ravnateljica

                                                                 Tajana Babić

 


OSNOVNA ŠKOLA SVETA KLARA

ZAGREB,MRKŠINA 42

KLASA:112-07/17-01/22

URBROJ: 251-173-17-1

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi( NN br.87/09., 92/10.,105/10,90/11.,5/12.,16/12.i 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,07/17) Osnovna škola Sveta Klara, Mrkšina 42, Zagreb

raspisuje dana 21.09.2017.

                                                        NATJEČAJ

                                                       za radno mjesto

1.UČITELJA/ICE  MATEMATIKE

                            - 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme, zamjena          

Uvjeti :Prema  općim uvjetima za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu i odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine; br.87/08.,86/09., 92/10.,105/10, 90/11.,5/12., i 16/12, 86/12, 126/12,  94/13, 152/14,07/17).

Uz prijavu ( zamolbu ) na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

životopis

preslika dokaza o stručnoj spremi                                          

preslika domovnice

potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

uvjerenje nadležnog suda ne starije od 6 mjeseci da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 Na natječaj temeljem čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova mogu se javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole:

Osnovna škola Sveta Klara,

Mrkšina 42,

10020  Zagreb,

s naznakom: „ za natječaj- učitelj/ica matematike“.                

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ovaj natječaj objavljuje se na web stranici HZZ,web stranici škole i oglasnoj ploči škole.

                                                                                           

                                                             Ravnateljica

                                                            Tajana Babić

 


OSNOVNA ŠKOLA SVETA KLARA

ZAGREB,MRKŠINA 42

KLASA:112-07/17-01/21

URBROJ: 251-173-17-1

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi( NN br.87/09., 92/10.,105/10,90/11.,5/12.,16/12.i 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,07/17) Osnovna škola Sveta Klara, Mrkšina 42, Zagreb

raspisuje dana 21.09.2017.

                                                   NATJEČAJ

                                                  za radno mjesto

1.UČITELJA/ICE  RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU

                            - 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme          

Uvjeti :Prema  općim uvjetima za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu i odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine; br.87/08.,86/09., 92/10.,105/10, 90/11.,5/12., i 16/12, 86/12, 126/12,  94/13, 152/14,07/17).

 

Uz prijavu ( zamolbu ) na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

životopis

preslika dokaza o stručnoj spremi                                        

preslika domovnice

potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj                                                          

evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

uvjerenje nadležnog suda ne starije od 6 mjeseci da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Na natječaj temeljem čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova mogu se javiti osobe oba spola.

 

Rok za podnošenje prijava je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole:

Osnovna škola Sveta Klara,

Mrkšina 42,

10020  Zagreb,

s naznakom: „ za natječaj- učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku“.    

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ovaj natječaj objavljuje se na web stranici HZZ,web stranici škole i oglasnoj ploči škole.

 

                                                                                  Ravnateljica

                                                                                 Tajana Babić


 


Kalendar
« Rujan 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

 

Dodaj stranicu u favorites

ZAŠTITA PRIVATNOSTI NA FB
 
PONUDE ZA TURISTIČKE AGENCIJE

 
 

Webcam Live

web kamera uživo s Trga bana Jelačića - Zagreb

 

 
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
UDŽBENICI

KATALOG OBVEZNIH UDŽBENIKA

Korisni linkovi

CMS za škole logo
Osnovna škola Sveta Klara / Mrkšina 42, HR-10000 Sveta Klara / os-sveta-klara.skole.hr / ured@os-sveta-klara.skole.hr
preskoči na navigaciju